algemene

voorwaarden

 

Betaal- en leveringsvoorwaarden

 

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:.
– Cursist/Deelnemer: de natuurlijke persoon die is toegelaten tot een door het Embodiment Centrum aangeboden les of workshop
–  Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit,dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin deswoords.
– Overeenkomst: elke afspraak tussen Embodiment Centrum en docent/gastdocent/co-trainer tot het verlenen van diensten door docent/gastdocent/co-trainer ten behoeve van het instituut.
–  Directeur: eigenaar Embodiment Centrum, en eindverantwoordelijke voor de training van het Embodiment Centrum, gevestigd te Wijchen.
–  Intake: een persoonlijk gesprek en advies over het al dan niet meedoen aan een les of workshop georganiseerd door het Embodiment Centrum.
–  Internetsite: de internetsite van het Embodiment Centrum: https://www.embodimentcentrum.nl/
–  Instituut: de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de trainer/gasttrainer diensten op het gebied van embodiment of aanverwante werkzaamheden aanbiedt ondertoepassing van deze algemene voorwaarden
–  Trainer/Gasttrainer: de door Embodiment Centrum gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon
–  Medewerker: iedereen die onder de verantwoordelijkheid van het Embodiment Centrum werkzaamheden binnen en onder de vlag van het Embodiment Centrum verricht.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en overeenkomsten waarbij door trainer/gasttrainer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere opleidingsovereenkomst waarbij voor de uitvoering door het instituut derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen het instituut, docent/gastdocent dan wel deelnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van trainer/gasttrainer zijn niet van toepassing, tenzij het instituut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het instituut, trainer/gasttrainer en deelnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van het instituut.

Algemene betalings- en Leveringsvoorwaarden
Embodiment Centrum, gevestigd aan de Zomertaling 27 te Wijchen en als postadres hanterend Diemewei nummer 4041, 6605 XA te Wijchen biedt haar lessen en workshops, hierna ook te noemen, de dienstverlening, aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen
Embodiment Centrum organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige lessen en workshops; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 2: Overeenkomst
Bij het online verzenden van het inschrijfformulier gaat men een overeenkomst met het Embodiment Centrum aan voor de duur van de workshop/training zoals vermeld in de informatie op de website en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Tevens is men gebonden tot betaling van het lesgeld van de lessen/workshops ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand zodra het digitale inschrijfformulier het Embodiment Centrum heeft bereikt en het Embodiment Centrum de ontvangst daarvan middels een bevestigingsbrief heeft bevestigd. De overeenkomst eindigt aan het einde van de workshop waarvoor is ingeschreven, of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder artikel 5). Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier is men akkoord met eventuele uitstel van de training/workshop indien er te weinig deelnemers zijn om doorgang te laten plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging en factuur. De factuur dient per bank en volledig voorafgaande aan de training aan te worden voldaan.

Artikel 3: Bedenktijd
Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de workshop boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden door instituut
Het Embodiment Centrum behoudt zich het recht voor een cursus wegens ziekte van de trainer of gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen (minimaal 4) te annuleren of te verzetten naar een latere datum. Deelnemer zal in beginsel uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen binnen 14 dagen na bekendwording van annuleren worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een cursus zijn, kan deelnemer beslissen toch deel te nemen aan de cursus tegen een hogere cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

Artikel 5: Vroegtijdige beëindiging
5a: verzoek tot bevriezen abonnement. Het verzoek tot bevriezen is mogelijk bij ziekte of overmacht en dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie. De verzette workshops dienen het eerstvolgende moment dat de betreffende workshops weer worden aangeboden te worden gevolgd, tenzij anders afgesproken.

5b: Annulering door deelnemer. Annulering door deelnemer is kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving voor de cursus. Indien deelnemer daarna de cursus annuleert, behoudt instituut zich het recht voor 100% van de verschuldigde cursuskosten in rekening te brengen, met de volgende uitzondering:

Indien de student de overeenkomst voor een opleiding wenst te annuleren wegens zwaarwegende medische gronden of nijpende privé omstandigheden, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is het Embodiment Centrum gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:
1. bij annulering tot zes weken voor de startdata van de opleiding: 0% van het lesgeld;
2. bij annulering zes t/m Ă©Ă©n week voor de startdata van de opleiding: 50% van het lesgeld
3. bij annulering na een week voor aanvang: 100% van het lesgeld (NB: de klachtenprocedure treedt hier in werking)

5c: Annulering kortdurende bijeenkomsten (Ă©Ă©ndaagse lezing / masterclass of tweedaags evenement/training) door deelnemer. Indien de deelnemer de overeenkomst voor een bijscholing/training wenst te annuleren, zal er geen geld worden teruggegeven. Wel kan het toegangsbewijs aan een ander worden doorverkocht, eventueel met het Embodiment Centrum als tussenpartij. Hiervoor dient schriftelijk met het Embodiment Centrum in contact te worden getreden.

Artikel 6: Aanwezigheid
Het Embodiment Centrum verwacht jouw aanwezigheid. Indien de deelnemer vanwege ziekte of dringende redenen de lessen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van tevoren aan te geven bij de docent. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen. Met de docent kan overlegt worden of er plek is in een andere lesgroep. Het Embodiment Centrum verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te geven die in het lesrooster zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een trainer zo spoedig mogelijk voor een vervangende trainer wordt gezorgd of de data in overleg met deelnemers verzet zal worden. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeure en tussentijdse beëindiging door deelnemer anders dan in artikel 4 en 6 is vermeld, leveren geen vermindering op het cursusgeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.

Artikel 7: Betaling
De gefactureerde kosten van deelname dienen voor aanvang van de nieuwe maand door het Embodiment Centrum ontvangen te zijn. Indien betaling niet voor de datum van de dienstverlening is ontvangen, is het Embodiment Centrum gerechtigd de deelnemer(s) de toegang tot trainingen c.q. de deelname aan de dienstverlening te weigeren, onverminderd de plicht van de student het verschuldigde bedrag alsnog aan het Embodiment Centrum te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding. Behalve wanneer de deelnemers zich pas op of na de eerste lesdag aanmeldt. In dit geval dient de deelnemer per ommegaande het lesgeld te betalen. De buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten, ten bedrage van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 49,50. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. Betaling van de opleiding kan middels overschrijving of ideal, gekoppeld aan de factuur welke via email verzonden wordt. Deelnemers worden vriendelijk verzocht het bedrag van de factuur binnen 14 dagen te voldoen op bankrekening NL51ABNA0628547323 t.n.v. Embodiment Centrum onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 8: Auteursrecht en eigendomsrecht
Het lesmateriaal van de cursus, workshop of opleiding waarvoor betaald is mag de deelnemer behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij het instituut.